top of page

Farklılaşma İçin Nitelik ve Çevre

Güncelleme tarihi: 15 Ağu 2022

Dönüşmek, olduğundan farklı bir şekil ve/veya niteliğe bürünmektir. Hayatın her alan ve aşamasında olduğu gibi iş dünyasında da ilerlemenin ön koşulu dönüşümdür. Sürekli aynı nitelik, şekil ve durumda kalan yani dönüşüm göstermeyen herhangi bir şeyin ilerleme gösterebilmesi eşyanın tabiatına aykırıdır.

İş dünyası için kullandığımız "farklılaşma" ise pozitif bir dönüşümü işaret etmektedir.

Doğadaki tüm dönüşümlerin olmazsa olmaz nitelikte iki kritik unsuru bulunmaktadır:

1- Dönüşüme tabi olacak şeyin niteliği,

2- Uygun çevresel koşullar.

Dönüşüm, ancak ve ancak bu iki unsur bir aradayken gerçekleşebilir. Dönüşüme maruz kalacak olgu bu iki unsurun bir araya geldiğinde gerçekleşen etkileşimden ibarettir.


Bu bakış açısını teyit eder nitelikte türlü örnekler verebilmek mümkündür:

- Kimyasal Reaksiyonlar: Uygun nitelikteki moleküller (doğru atomik yapı, yeterli yüzey alanı vb.) uygun koşulları altında (uygun ortam ısısı, uygun basınç, ışık, katalizör ya da dışsal enerji vb.) reaksiyona girerek yeni moleküler yapılar oluşturabilir. Etkileşime girecek olan moleküllerin nitelikleri ya da çevresel koşullar uygun olmadığında ne etkileşim, ne reaksiyon ne de farklılaşma mümkün olamayacaktır.

-İnovatif Fikirlerin Ortaya Çıkışı: Bir ihtiyacı tespit etmiş ya da bir sorunu çözmeye çalışan nitelikteki bireyler sakin köy hayatlarında değil çapraz, karmaşık ve girift iletişimlerin mevcut olduğu şehir hayatlarında inovasyonlar gerçekleştirmiştir. İletişim şekli doğrusal olmaktan çıkıp karmaşık ağ örüntülerine doğru gittikçe inovasyonların sayısı da katlanarak artmıştır. Başka bir açıdan bakıldığında, karmaşık şehir hayatı yeni sorun ve ihtiyaçları ortaya çıkarmış ve bir yandan da bu sorun ve ihtiyaçların çözümleri de ancak bu karmaşık ilişkiler yumağı içerisinde çözüme ulaştırılmıştır.
Esasen her türlü hedefe ulaşma çabası bir harekete geçme durumunu ve doğal olarak gelişme yönünde bir adım atma eylemini doğal olarak barındırır. Firmaların stratejik hedeflerine ulaşabilmesi de en temelinde bir harekete geçme, dönüşüm ya da farklılaşma konusudur. Bu koşullar altında, hem firmaların kurumsal hedeflerine hem de bireylerin şahsi hedeflerine ulaşabilmesi firmaların öznesi konumundaki işgörenlerin bireysel ve kurum bütününe yansıyan nitelikte fark yaratabilmeleri ile mümkün olabilecektir. Nasıl ki bireysel düzeyde fark yaratmak kişiyi hedefine yaklaştırıyorsa kurumsal düzeyde yaratılan fark da firmayı hedeflerine yaklaştıracaktır.


İşte bu noktada şu iki tespiti yapabilmek mümkün olabilmektedir:

1- Her çalışan reaksiyona girmeye ve farklı sonuçlar oluşturmaya aday birer molekül gibidir ancak bir molekül olmak reaksiyona girmek için yeterli değildir. Molekülün, istediğimiz reaksiyona girecek nitelikte olması gerekir ki bu metafor aslında kişinin geniş spektrumlu yetkinliğe sahip olmasını işaret etmektedir.

2- Reaksiyon için etkileşimi tetikleyecek doğru çevresel koşulların oluşturulması gerekir. Daha yoğun bir diyalog, empati ve iletişim unsurları bir araya getirilerek etkileşimi tetikleyecek uygun koşullar tasarlanmalıdır. Reaksiyonu tetiklemek için uygun nitelikteki molekül kadar çevresel koşulların da uygun olması gerektiği unutulmamalıdır.


Geniş spektrumlu yetkinliklere sahip olan doğru nitelikteki işgörenler etkileşimi tetikleyecek doğru çevresel koşullarla bir araya geldiğinde hem bireyleri hem de firmayı farklılaştıracak bir dizi sürdürülebilir ve tabana yayılmış reaksiyon tetiklenmiş olacaktır.


Nitelik ve çevreyi ya da başka bir ifadeyle yetkinlik donanımı ve etkileşim ortamını doğru yöntemlerle sentezleyebilecek bir yaklaşım olarak Novacto'nun sunduğu yöntemlerin etkin ve işlevsel olacağı söylenebilir.0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page